flags
| | | | | | |
 

מכירת ציוד האזנה ,מצלמות נסתרות וציוד למעקב

בדיקות האזנה
האזנת סתר הינה עבירה על החוק
האזנת סתר- פעולה אשר אדם מקשיב  באמצעות מכשיר או מקליט שיחה של שני גופים אחרים או יותר ללא ידיעתם.
משרדנו מבצע בדיקות לחשיפת כל סוגי האזנה הקיימות לרבות האזנה לחלל החדר,פקס,רשת מחשבים, ואיתור מצלמות נסתרות.
לרשותנו ציוד ואמצעים מהתקדמים בשוק האזרחי לבדיקות האזנה אשר מופעל באמצעות טכנאי מנוסה ומקצועי בתחומו.
למשרדנו מערכת למניעה ושיבוש האזנות סתר ומצלמות נסתרות.
אל תפקירו את פרטיותכם בידי אנשים לא מקצועיים.
משרדנו מבצע בדיקות האזנה לחברות ,מפעלים, ,מוסדות ציבורים,ולקוחות פרטיים.

 

 

חוק האזנת סתר

"שיחה - בדיבור או בבזק, לרבות בטלפון, בטלפון אלחוטי ברדיו טלפון נייד, במכשיר קשר אלחוטי, בפקסימיליה, בטלקס, בטלפרינטר או בתקשורת בין מחשבים
"בעל שיחה" - כל אחד מאלה
(1)המדבר
(2)מי שהשיחה מיועדת אליו
(3) המשדר בבזק
(4) מי שהמסר המועבר בבזק מיועד להיקלט אצלו
למעט הנותן שירות של העברת מסר בבזק, למען זולתו או מטעם זולתו
"האזנה" - האזנה לשיחת הזולת, קליטה או העתקה של שיחת הזולת, והכל באמצעות מכשיר
"האזנת סתר" - האזנה ללא הסכמה של אף אחד מבעלי השיחה
"בזק" - סימנים, אותות, כתב, צורות חזותיות, קולות או מידע, המועברים באמצעות תיל, אלחוט, מערכת אופטית או מערכת אלקטרומגנטית אחרת
"רשות בטחון" - כל אחד מאלה
(1)אגף המודיעין במטה הכללי של צבא-הגנה לישראל
(2)שירות הבטחון הכללי
"שר" - ראש הממשלה או שר הבטחון
"פקודות הצבא" - כמשמעותן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו - 1955
"קצין משטרה מוסמך" - קצין משטרה בדרגת ניצב משנה ומעלה, שהסמיך המפקח הכללי של המשטרה
"פשע חמור" - פשע שעונשו מאסר שבע שנים או יותר

 
| | | | | |